۲۶۴۱۳۰۲۴ - ۲۱ (۹۸+)

۲۶۴۱۱۶۵۰ - ۲۱ (۹۸+)

دستورات قبل و بعد از پروتز چانه و گونه
_ یک هفته قبل ودوهفته بعداز جراحی از داروهای رقیق کننده خون مثل آسپیرین،پروفن،ویتامین ای ،مکملهای گیاهی استفاده نکنید مگراینکه دکتر شما دستور دیگری داده باشد.
_ در روزهای اول بعداز جراحی باید سرحداقل سی درجه بالاتر از بدن باشد. این به معنی استفاده از بالش زیرسروشانه هاست.
 _ استفاده از کمپرس سرد برای کاهش ورم کمک کننده است ولی نباید به پروتز فشار آورده شود.
_ بعداز عمل ابتدا مایعات وسپس سوپ وژله میل شود. روز بعداز عمل غذای نرم شروع شود وبعداز حدود چهار پنج روز غذای معمولی از سرگرفته شود. از جویدن خوراکیهای سفت مثل بلال وسیب تا 6 هفته خودداری کنید.
_ در جراحی هایی که برش از داخل دهان است دهانشویه تجویز میشود.
_ از فعالیتهای شدید که باعث ضربان قلب بیشتر از صد در دقیقه شود تا یک ماه پرهیز کنید.برداشتن وزنه بیش از پنج کیلو گرم درسه هفته اول ممنوع است.
_ مصرف سیگار وقلیان ترمیم را به تاخیر وریسک عوارض را بیشتر میکند