۲۶۴۱۳۰۲۴ - ۲۱ (۹۸+)

۲۶۴۱۱۶۵۰ - ۲۱ (۹۸+)

به اشتراک بگذارید.
جراحی های متعددی در حوزه تخصصی گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن وجود دارند که به تعدادی از آن ها اشاره میشود: