اینجا هستیدSkip Navigation Links : صفحه نخست : گالری تصاویر : تزریق ژل
List

تزریق ژل


تزریق ژل جوویدرم به لب

تزریق ژل جوویدرم به لب
تزریق ژل جوویدرم به لب

تزریق ژل جوویدرم به لب
تزریق ژل جوویدرم به لب

تزریق ژل جوویدرم به لب
تزریق ژل جوویدرم در لب

تزریق ژل جوویدرم در لب
تزریق ژل جوویدرم در لب

تزریق ژل جوویدرم در لب
تزریق ژل رادیس در محل فرورفتگی بینی بعد از عمل

تزریق ژل رادیس در محل فرورفتگی بینی بعد از عمل
تزریق ژل رادیس در محل فرورفتگی بینی بعد از عمل

تزریق ژل رادیس در محل فرورفتگی بینی بعد از عمل
تزریق ژل لب (جوویدرم )

تزریق ژل لب (جوویدرم )
تزریق ژل لب (جوویدرم )

تزریق ژل لب (جوویدرم )
تزریق ژل لب (جوویدرم )

تزریق ژل لب (جوویدرم )
تزریق ژل لب (جوویدرم )

تزریق ژل لب (جوویدرم )
تزریق جوویدرم در لب ، یک سال و نیم بعد

تزریق جوویدرم در لب ، یک سال و نیم بعد
تزریق جوویدرم در لب ، یک سال و نیم بعد

تزریق جوویدرم در لب ، یک سال و نیم بعد
تزریق جوویدرم در لب ، یک سال و نیم بعد

تزریق جوویدرم در لب ، یک سال و نیم بعد
تزریق جوویدرم در لب ، یک سال و نیم بعد

تزریق جوویدرم در لب ، یک سال و نیم بعد
تزریق جوویدرم در لب ، یک سال و نیم بعد

تزریق جوویدرم در لب ، یک سال و نیم بعد
تزریق ژل جوویدرم در لب

تزریق ژل جوویدرم در لب
تزریق ژل رستیلن در لب

تزریق ژل رستیلن در لب
تزریق ژل ژوویدرم به لب ، ٤ ماه بعد

تزریق ژل ژوویدرم به لب ، ٤ ماه بعد
تزریق ژل ژوویدرم به لب ، ٤ ماه بعد

تزریق ژل ژوویدرم به لب ، ٤ ماه بعد
تزریق ژل جوویدرم در خطوط اطراف لب و بینی، ٦ ماه بعد

تزریق ژل جوویدرم در خطوط اطراف لب و بینی، ٦ ماه بعد
تزریق ژل رستیلن در لب

تزریق ژل رستیلن در لب
تزریق ژل رستیلن در لب

تزریق ژل رستیلن در لب
تزریق ژل رستیلن در لب

تزریق ژل رستیلن در لب
تزریق ژل رستیلن در لب

تزریق ژل رستیلن در لب
ژل  جوویدرم در لب بالا و پایین، ٥ هفته بعد

ژل جوویدرم در لب بالا و پایین، ٥ هفته بعد
ژل  جوویدرم در لب بالا و پایین، ٥ هفته بعد

ژل جوویدرم در لب بالا و پایین، ٥ هفته بعد
ژل جوویدرم، لب بالا

ژل جوویدرم، لب بالا
ژل جوویدرم، لب بالا

ژل جوویدرم، لب بالا
تزریق ژل جوویدرم در لب ، 9 ماه بعد

تزریق ژل جوویدرم در لب ، 9 ماه بعد
تزریق ژل جوویدرم در لب ، 9 ماه بعد

تزریق ژل جوویدرم در لب ، 9 ماه بعد
تزریق ژل جوویدرم در لب

تزریق ژل جوویدرم در لب
تزریق ژل جوویدرم در لب بالا

تزریق ژل جوویدرم در لب بالا
تزریق ژل جوویدرم در لب، ۹ ماه بعد

تزریق ژل جوویدرم در لب، ۹ ماه بعد
تزریق ژل جوویدرم در لب، ۹ ماه بعد

تزریق ژل جوویدرم در لب، ۹ ماه بعد
تزریق ژل رادیس در لبه فک پایین با اثری شبیه لیفت صورت

تزریق ژل رادیس در لبه فک پایین با اثری شبیه لیفت صورت
تزریق ژل رادیس در لبه فک پایین با اثری شبیه لیفت صورت

تزریق ژل رادیس در لبه فک پایین با اثری شبیه لیفت صورت
تزریق چربی در فرورفتگی پیشانی

تزریق چربی در فرورفتگی پیشانی
تزریق چربی در فرورفتگی پیشانی

تزریق چربی در فرورفتگی پیشانی
تزریق  جوویدرم در لب

تزریق جوویدرم در لب
تزریق ژل لب، یک سال بعد

تزریق ژل لب، یک سال بعد
تزریق Esthelis در لب، یک سال بعد

تزریق Esthelis در لب، یک سال بعد
تزریق جوویدرم زیر چشم

تزریق جوویدرم زیر چشم
تزریق ژل زیر چشم

تزریق ژل زیر چشم
تزریق ژل جوویدرم در لب، ١٥ ماه بعد

تزریق ژل جوویدرم در لب، ١٥ ماه بعد
تزریق ژل جوویدرم در خط خنده

تزریق ژل جوویدرم در خط خنده
تزریق ژل جوویدرم در لب

تزریق ژل جوویدرم در لب
تزریق ژل  در لب

تزریق ژل در لب
تزریق جوویدرم در لب

تزریق جوویدرم در لب
تزریق چربی زیر چشم، یک سال بعد

تزریق چربی زیر چشم، یک سال بعد
تزریق ژل در ناحیه خط اخم

تزریق ژل در ناحیه خط اخم
تزریق ژل  در خط خنده

تزریق ژل در خط خنده
تزریق ژل  در خط خنده

تزریق ژل در خط خنده
تزریق ژل جوویدرم در لب

تزریق ژل جوویدرم در لب
تزریق ژل جوویدرم در لب

تزریق ژل جوویدرم در لب
تزریق ژل در فرورفتگی پلک تحتانی- نیمرخ

تزریق ژل در فرورفتگی پلک تحتانی- نیمرخ
تزریق ژل در فرورفتگی پلک تحتانی-روبرو

تزریق ژل در فرورفتگی پلک تحتانی-روبرو
تزریق ژل در خط خنده

تزریق ژل در خط خنده
تزریق ژل جوویدرم در لب

تزریق ژل جوویدرم در لب