۲۶۴۱۳۰۲۴ - ۲۱ (۹۸+)

۲۶۴۱۱۶۵۰ - ۲۱ (۹۸+)

به اشتراک بگذارید.


در مواردي كه درمان طبي بر روي سينوزيت موثر نيست ، جراحي براي بزرگ كردن مدخل سينوس ها توصيه مي شود.در جراحي اندوسكوپيك سینوس ، با استفاده از اندوسكوپ و ميكروتلسكوپ ها و وسايل پيشرفته ، بافتهاي غير طبيعي و مسدود كننده دهانه سينوس ها برداشته مي شوند. دراكثر موارد ، جراحي از طريق سوراخهاي بيني انجام مي شود و برش پوستي وجود ندارد.

با باز كردن دهانه سينوس ها و بهبود سيستم تخليه سينوسي ، مخاط سينوس بيمار بتدريج به حالت طبيعي باز مي گردد.

موارد ديگري  كه جراحي اندوسكوپيك  مورد استفاده قرار مي گيرد پوليپ هاي بيني و تومورهاي بيني و سينوس ها هستند. جراحي  كيسه هاي اشكي و برجستگي چشم ها ناشي از بيماريهاي تيروئيد  هم از موارد ديگر جراحي اندوسكوپيك مي باشند.